22 دی 1393 21

آیا “اسكول” نام یک پرنده است؟

بیگ بنگ: در يکی از فيلم های سينمايی ايران، هنر پيشه ای اشاره کرد که اسکول پرنده ای است که يادش می رود دانه هايی که برای زمستان جمع کرده کجا گذاشته است! با توجه به اينكه تم شوخي در آن مستتر نبود بايد يك آفرين به نويسنده و سازنده فيلم گفت كه در اين…