12 آذر 1395 3

چهار عنصر دیگر به جدول تناوبی اضافه شد!

بیگ بنگ: برای جشن گرفتن سال جدید میلادی با نوع جدیدی از جدول تناوبی آماده شوید! زیرا چهار عنصر دیگر به طور رسمی به ردیف هفتم جدول تناوبی اضافه شدند: نیهونیم (Nihonium)، مسکوویم (Moscovium)، تنسین (tennessine) و اوگانسون (oganesson).