28 فروردین 1394 0

سردترین دمای به دست آمده ثبت شد!

بیگ بنگ: آرایشی از اتمها در آزمایشگاه استنفورد تبدیل به سردترین دمای روی زمین شده است، این گروه از اتمها دمایی در حدود 50 تریلیونم کلوین دارند، این دما در حدود یک دهم رکورد قبلی است.