۱۸ اسفند ۱۳۹۱ 0

سرنوشت قاره های زمین در ۲۵۰ میلیون سال آینده ( آلتیما پانگه آ )

زمین ۲۵۰ میلیون سال بعد با حالا خیلی متفاوت خواهد بود. قاره ی اروپا می رود که با قاره آفریقا تصادم کند همانطور که استرالیا به سمت شمال می رود تا با آسیا ادغام شود. اقیانوس آتلانتیک هم شاید گسترده تر شود. سپس این روند معکوس می شود تا این اقیانوس ناپدید می شود. ۲۵۰…