11 فروردین 1392 1

دانشمندان و مخترعانی که سال گذشته با دنیای علم وداع كردند

ادیسون زمان، نخستین زن فضانورد، نخستین انسانی كه پا بر ماه گذاشت و خالق موجودات تراریخته از جمله دانشمندانی بودند كه سال گذشته درگذشتند. نخستین انسانی كه قدم به ماه گذاشت «نیل آرمسترانگ» فضانورد آمریكایی، نخستین انسانی كه بر روی ماه قدم گذاشت، درسال جاری درسن 82 سالگی در گذشت. آرمسترانگ فرمانده ماموریت آپولو 11…