۷ بهمن ۱۳۹۱ 0

سخنان بزرگان علم

    آلبرت اینشتین: من استعدادهای ویژه و خاصی ندارم. مهم این است که تحقیق و سوال متوقف نگردد. کنجکاوی و تحقیق، نشانه‌ی موجودیت است. بهتر از این چیزی نیست که انسان همواره در پی اسرار ابدیت، اسرار زندگی و رازهای حقیقت باشد. فقط کافی است که هر کسی بکوشد تا در هر روز، کمی…