25 خرداد 1396 1

اشباح قرمز در آسمان شب

بیگ بنگ: اشباح قرمز اسرارآمیز در بالای طوفان های تندری بزرگ در سیارۀ زمین مشاهده می شوند. درحالی که این اشباح در مدار پایین زمین یا از هواپیماهای بلند پرواز ثبت شده اند، این رویدادهای برق مانندِ رقصان از نوک کوه در شمال فرانسه در یک ویدیو ضبط شده اند.