۱۳ بهمن ۱۳۹۱ 1

اصول نظریات داروین (قسمت اول)

اصل تنازع برای بقا یکی از مسائلی که باید به آن توجه داشت، مسئله افزایش نسبت نوزادان به والدین است که این مسئله محدود به انسان نمی‌شود و در میان جانداران عمومیت دارد. همچنین کثرت نوزادان نسبت به والدین در میان جانداران بسیار بیشتر از انسان است. به عنوان مثال یک ماهی آزاد ماده، در…