3 اردیبهشت 1396 8

اصل هولوگرافیک چیست؟

بیگ بنگ: آیا این تصویر به اندازۀ هزاران کلمه ارزش دارد؟ بر اساس اصلِ هولوگرافیک، بیشترین اطلاعاتی که می توانید از این تصویر بدست آورید تقریبأ 65^10×10 بیت برای یک مانیتور کامپیوتری با اندازۀ نرمال است.