22 مهر 1394 0

نقشه برداری از ژنهای موثر در طول عمر

بیگ بنگ: به دنبال تلاش ده ساله ی محققان در مؤسسه ی باک(Buck) و دانشگاه واشنگتن که بر روی پدیده ی پیری و افزایش طول عمر کار میکنند، ۲۳۸ ژن مشخص شده که با حذف آنها از ژنوم، مدت زمان تکثیر و همانند سازی ساکارومایسس سرویزیه[1] افزایش پیدا میکند.