17 آذر 1393 8

قانون ارشميدس – بخش اول

بیگ بنگ: اين قانون كه در يك خط خلاصه مي شود، امروزه بسيار پيش پا افتاده مي نمايد و تقريبا بيشتر دانش آموزان با آن آشنا هستند. البته اين آشنايي احتمالا به معناي فهم عميق آن نيست. پرسشهايي در ارتباط با همين قانون ساده وجود دارد كه حتي براي دانشجويان نيز چالش برانگيز است. دليل…