۲۹ بهمن ۱۳۹۱ 0

نسبیت خاص و زمان – قسمت سوم

تئوری نسبیت خاص با همین روش‌های متزلزل بر دیگر جوانب فیزیک، به‌طور یکسان تأثیر می‌گذارد. اینشتین ثابت کرد که هم‌چنان‌که آلیس نزدیک می‌شود، باب در می‌یابد که او در راستای مسیر حرکت قطار به طرفش، انقباض می‌یابد. به بیان دیگر این‌که آلیس دو متر قد داشته باشد و فاصله‌ی جلو و تا عقب او بیست‌…