29 آبان 1392 0

سخن اندیشمندان

انسان به کمک حواس پنج گانه اش جهان را جستجو می کند و ماجراجویی اش را علم می نامد. – ادوین پاول هابل – تولد کاشف انبساط کیهان، را گرامی می داریم، هابل کسی که از طریق مشاهدات خود و بررسی انتقال به سرخ کهکشانها و مقایسهٔ آنها با یکدیگر به این نتیجه رسید که…