20 تیر 1392 4

معرفي كتاب – شش قطعه آسان

تصور غلط و رايجي هست كه علم مقوله‌اي است فاقد جنبه‌هاي شخصي، بي‌طرف و كاملاً واقع‌نگر. فعاليت‌هاي انساني‌ِ ديگر، بيشترشان متأثر از روندهاي رايج، اميال و اشخاص‌اند. اما فرض بر آن است كه علم محدود به قواعد و روش‌هاي پذيرفته‌شده و مقيد به آزمون‌هاي بسيار دقيق‌ است. مهم نتايج‌اند. نه كساني كه آنها را به…