5 شهریور 1393 1

انرژي اَكتيواسيون (فعالسازي)

بیگ بنگ: از زماني كه كوه دماوند توسط فوران آتشفشان ساخته شده است، هزاران سال مي گذرد. اين كوه كه بلندترين در خاور ميانه و مرتفع ترين قله آتشفشاني آسياست، همچنان پابرجاست، اما ظاهرا اين پايداري و استواري برخلاف علم ترموديناميك است!