23 دی 1393 3

سخـــن بزرگان

از ايده هاي نو شگفت زده نشو، زيرا تو خود ميداني حقیقت به علت اینکه کسی آن را باور ندارد از بین نمی رود. – باروخ اسپينوزا – فیلسوف بزرگ هلندی