29 آذر 1397 0

رنگین کمانی از بارش شهابی

بیگ بنگ: شهاب‌ها می توانند رنگی باشند. در حالیکه چشم انسان معمولا نمی تواند رنگ‌های زیادی را تشخیص دهد، اما دوربین‌های دیجیتال می توانند، این نورها را ثبت کنند. در این نما یک رد شهابی دیده می شود که در بارش شهابی جوزایی هفتۀ گذشته گرفته شده است.