24 آبان 1393 3

شطرنج – بخش اول

بیگ بنگ: معمولا براي موفق شدن در هر ورزشي، گونه اي استعداد يا فيزيك بدني ژنتيكي نياز است و شخص با شكوفايي اين استعداد مي تواند در آن رشته يك ورزشكار مطرح شود. امروزه بيشتر ورزشها چنان حرفه اي شده اند كه بدون استعدادهاي اوليه نمي توان اميدي به موفقيت در سطح جهاني داشت. تا…