26 آبان 1393 4

شطرنج – بخش دوم

بیگ بنگ: طبق محاسبات ، شطرنج حدود 10 به توان 45 موقعيت يا پوزيشن قانوني دارد! بنابراين احتمال اينكه دو بازي تصادفا شبيه هم پيش بروند، بسيار بسيار كم است. البته شروع بازيها كه اسامي خاصي (مانند شروع انگليسي، دفاع سيسيلي، گامبي وزير و …) دارند، تا چند حركت به طور مشخص و تكراري پيش…

24 آبان 1393 3

شطرنج – بخش اول

بیگ بنگ: معمولا براي موفق شدن در هر ورزشي، گونه اي استعداد يا فيزيك بدني ژنتيكي نياز است و شخص با شكوفايي اين استعداد مي تواند در آن رشته يك ورزشكار مطرح شود. امروزه بيشتر ورزشها چنان حرفه اي شده اند كه بدون استعدادهاي اوليه نمي توان اميدي به موفقيت در سطح جهاني داشت. تا…