26 آبان 1393 4

شطرنج – بخش دوم

بیگ بنگ: طبق محاسبات ، شطرنج حدود 10 به توان 45 موقعيت يا پوزيشن قانوني دارد! بنابراين احتمال اينكه دو بازي تصادفا شبيه هم پيش بروند، بسيار بسيار كم است. البته شروع بازيها كه اسامي خاصي (مانند شروع انگليسي، دفاع سيسيلي، گامبي وزير و …) دارند، تا چند حركت به طور مشخص و تكراري پيش…