۱۰ آبان ۱۳۹۳ 0

کار تیمی – بخش دوم

بیگ بنگ: برخی تحقیقات، نژاد آسیایی (چشم بادامی ها) را با هوش ترین معرفی می کند. این تحقیقات اگر چه خیلی معتبر نیست، اما برای شخص من پذیرفتنی است. در یکی از مستندها سخت کوشی و مقاومت این نژاد را در آخرین عصر یخبندان می ستود. یکی از یادگارهای این مقاومت، لایه ای از چربی…