22 تیر 1394 0

جريان آب به حركت سلول كمك مي‌كند

بیگ بنگ: جريان آب در غشاء يك سلول براي فرآيند تغيير شكل سلولي لازم است. سلول‌هاي زيست شناختي براي حركت به اطراف، برقراري ارتباط يا احساس محيط پيرامونشان تغيير شكل مي‌دهند. چنين تغيير شكل‌هايي اغلب با تشكيل يك برآمدگي گرد در غشاء سلول يا به اصطلاح «تاول» شروع مي‌شود.