28 تیر 1392 0

گاليله و دادگاه تفتيش عقايد – قسمت چهارم (آخر)

(از سري مقالات تاريخ علم) محاكمه گاليله پس از تأخير فراوان (او يك بار ديگر بيمار شد و طاعون نيز بازگشت)، در فوريه 1633 براي دفاع از خود در برابر دادگاه تفتيش عقايد به رم رسيد. محاكمه در 12 آوريل آغاز شد. بازجويان به حكمي نظر داشتند كه بلارمين در سال 1616 به گاليله اعلام…

8 خرداد 1392 1

گاليله و دادگاه تفتيش عقايد – قسمت دوم

(از سري مقالات تاريخ علم) گاليله به زودي با رويداد محرك ديگري براي اعلام عقيده خود در مورد نظام كوپرنيك مواجه شد.  يكي از شاگردانش به نام “بندتو كاستلي”  سمت قبلي گاليله يعني كرسي رياضي پيزا را به دست آورد. او در نامه‌اي به گاليله نوشت كه اخيراً مصاحبه‌اي آزاردهنده با “گرانددوشس پيوس كريستين”  داشته…