1 اسفند 1394 0

آیا چیزی بنام فضازدگی وجود دارد؟

بیگ بنگ: آیا تاکنون پس از یک مسافرت طولانی با خودرو احساس تهوع داشته اید یا در حین سواری با یک ترن هوایی دچار دل پیچه شده اید؟ در این صورت میتوانید تا حدی تجربه فضانوردان را حین اقامتشان در فضا احساس کنید. بین 60 تا 80 درصد همه فضانوردان در نخسین چند روز اقامت…