8 شهریور 1392 5

سریع تر از نور ( قسمت سوم )

5- نظریه هایم- دروشر: یکی دیگر از حالت های ممکن برای پیشی گرفتن از سرعت نور در نظریه هایم- دروشر مطرح شده است. این نظریه در سال 1957 توسط فیزیکدان نه چندان شناخته شده آلمانی بنام بور کهاردهایم ارائه شد. هایم هنگامی به این نظریه دست یافت که در تلاش بود تا دو پاره مهم…