۱۶ مهر ۱۳۹۳ 11

بی نهایت – بخش اول

بیگ بنگ: یکی از معجزه های اندیشه این است که می تواند از هر محدودیتی فراتر رود. اگر چه در عمل بن بستهای زیادی برای پیشروی و نفوذ به درون هر چیزی وجود دارد، اما برای ذهن و اندیشه موضوع فرق می کند. بیشترین فاصله ای که آدمی در فضا برای دور شدن از زمین…