14 مهر 1397 6

درآمدی مختصر بر مفهوم “بی نهایت”

بیگ بنگ: درک مفهوم بی نهایت خارج از توانایی انسان است، اما این عامل باعث نشده تا ریاضیدانان دست از تلاش بردارند. خب بی نهایت چیست و چرا بیش از یک بی نهایت وجود دارد؟ و بی نهایت به اضافه یک به چه معناست؟

23 مهر 1393 5

بی نهایت – بخش سوم

بیگ بنگ: تاريخ علم فيزيك تصريح مي كند كه هر گاه يك بي نهايت در مدلها و فرمولهاي نظري پديد مي آيد، به معناي آن است كه يك پديده جديد حاصل خواهد شد كه اساسا با آنچه همين فرمولها تعريف مي كنند، متفاوت است.