۲۳ مهر ۱۳۹۳ 5

بی نهایت – بخش سوم

بیگ بنگ: تاریخ علم فیزیک تصریح می کند که هر گاه یک بی نهایت در مدلها و فرمولهای نظری پدید می آید، به معنای آن است که یک پدیده جدید حاصل خواهد شد که اساسا با آنچه همین فرمولها تعریف می کنند، متفاوت است.