21 بهمن 1391 3

آيا فضا سرد است؟

آن بالا سرد نيست، ماهواره ها و شاتل هاي فضايي در واقع در ارتفاعات بالا سرد مي شوند، اما علت اين امر آن نيست كه آنجا سرد است. سرد مفهومي زباني و زبان شناختي است، و نه مفهومي علمي، است. نياكان غار نشين ما به واژه ي « گرم نيست» نياز داشتند و كلمه «سرد»…