29 شهریور 1397 0

ستارگان و غبار در تاج جنوبی

بیگ بنگ: ابرهای غبارآلود کیهانی و ستارگان پرانرژی جوان در این عکس تلسکوپی مشاهده می شوند که در فاصلۀ کمتر از 500 سال نوری از ما به سمت صورت فلکی تاج جنوبی واقع شده‌اند.