۱۱ آبان ۱۳۹۳ 5

تاریخ علمی جهان – بخش پنجم

بیگ بنگ: با نگاهی به آسمان شب ستاره های بی شماری را می توان دید. هر کهکشان و حتی کهکشان خودمان از میلیاردها ستاره تشکیل شده است. اما پرسش این است که یک ستاره چگونه متولد میشود؟ چگونه زندگی می کند و چه زمانی میمیرد؟