28 فروردین 1392 0

سخن بزرگان علم

الیور وندل هولمز | Oliver Wendell Holmes: ذهنی که با تجربه‌ها و آزمایشات جدید تقویت شده و شکل می‌گیرد هرگز به ابعاد و عادت‌های قبلی بر نمی‌گردد. A mind that is stretched by new experience can never go back to its old dimensions