1 مهر 1392 0

آموزش نجوم و اخترفيزيك مقدماتي – زاويه‌ي كشيدگي يا دوري سياره

 در صورتي‌كه يك خط در امتداد زمين و خورشيد و يك خط ديگر بين زمين و سياره قرار داشته باشد، در آن صورت، رأس زاويه روي زمين بوده و به اين زاويه، زوايه‌ي كشيدگي يا دوري سياره گويند. به عبارت ديگر، زاويه‌ي كشيدگي، فاصله‌ زاويه‌اي سياره و خورشيد از ديد ناظر زميني را نشان مي‌دهد….