29 مرداد 1393 14

“شبنم” چگونه تشکیل می شود؟

بیگ بنگ: اين جمله احساسي يكي از دوستان هيچگاه از خاطرم نمي رود كه مي گفت : نمي دانم چرا هر چيز سردي خيس است، يك بار نيز در رستوران محل كار يكي از همكاران كه پارچ آب سرد را برداشت و دستش خيس شد، گفت : به نظرم اين پارچ نشتي دارد. بهترين توضيح…