12 آذر 1399 2

تلسکوپ رادیویی آرسیبو فرو ریخت

بیگ بنگ: بنیاد ملی علوم آمریکا گزارش داد سکوی ۹۰۰ تنی تلسکوپ این رصدخانه که به کمک کابل‌های ۱۳۷ متری بر فراز بشقاب بازتابنده‌ای به عرض ۳۰۵ متر معلق بود، صبح سه‌شنبه به وقت محلی، فرو ریخت و باعث تخریب و بازنشستگی این تلسکوپ شد.