۲۹ بهمن ۱۳۹۳ 2

تاریخ علمی جهان – بخش هفتم

بیگ بنگ: وجود عناصر سنگین در خورشید و سیاراتش دلالت بر یک چیز دارد، این ستاره از نسل دوم یا سوم است. بدین معنا که غبار فضایی ناشی از انفجار سوپر نواها در تشکیل آن نقش داشته است.

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ 1

تاریخ علمی جهان – بخش ششم

بیگ بنگ: تعادل نیروها در یک ستاره که زندگی آن را رقم می زند، توسط جوش هسته ای انجام می پذیرد. اما با تمام شدن ذخایر مورد استفاده در همجوشی هسته ای به ویژه هیدروژن، این تعادل به هم ریخته و در واقع ستاره به مرگ خود نزدیک می شود.