20 فروردین 1393 4

داستان يك انقراض – قسمت اول

بیگ بنگ: در تاريخ زمين، پنج انقراض عمده وجود داشته است كه انقراض در مرز كرتاسه-ترشياري (KT) يكي از مهمترين آنها است. البته بزرگترين انقراض نبوده و صرفاً به خاطر اينكه پايان پادشاهي ركس و ساير دايناسورها است، مشهور شد.