۲۰ فروردین ۱۳۹۳ 4

داستان یک انقراض – قسمت اول

بیگ بنگ: در تاریخ زمین، پنج انقراض عمده وجود داشته است که انقراض در مرز کرتاسه-ترشیاری (KT) یکی از مهمترین آنها است. البته بزرگترین انقراض نبوده و صرفاً به خاطر اینکه پایان پادشاهی رکس و سایر دایناسورها است، مشهور شد.