۲۸ مهر ۱۳۹۳ 14

جنس نر برای طبیعت مهمتر است یا ماده؟

بیگ بنگ: اگر چه ما عادت داریم همه چیز را شبیه خودمان تصور کنیم، اما در ارتباط با جنسیت، بیشتر حیوانات با ما متفاوتند. در بسیاری از جانوران این جنس نر است که در راستای فرگشت (تکامل) به دنبال زیبا کردن خود و دلربایی از ماده می باشد!