۱۰ بهمن ۱۳۹۱ 2

اسرار جهان‌های موازی (قسمت سوم)

– انبساط تند شونده عالم کشف انبساط عالم، انقلاب عظیمی در نگرش ما نسبت به کیهان پدید آورد. اما همگان انتظار داشتند اثر آشنای گرانش را نیز در مورد این انبساط مشاهده کنند. همان‌طور که شما توپی را به بالا پرت می‌کنید و سرعت توپ تحت تأثیر جاذبه زمین کاهش می‌یابد، جاذبه گرانشی تک‌تک کهکشان‌ها…