۱۱ بهمن ۱۳۹۱ 0

انفجار بزرگ – پیدایش یک نظریه

اگر جهان آغازی داشته است، نحوه آغاز آن چگونه بود است؟ اگر پایانی وجود دارد، چگونه پایان خواهد یافت؟ این پرسش‌ها را فیلسوفان و متفکران دیگر به مدت هزار سال مطرح کرده‌اند. اما تا قرن بیستم حوزه‌ی تحقیقات علمی درخوری وجود نداشت که به ارائه‌ی نظریاتی در مورد تاریخ کیهان بپردازد. افرادی که در این…