23 مهر 1393 5

بی نهایت – بخش سوم

بیگ بنگ: تاريخ علم فيزيك تصريح مي كند كه هر گاه يك بي نهايت در مدلها و فرمولهاي نظري پديد مي آيد، به معناي آن است كه يك پديده جديد حاصل خواهد شد كه اساسا با آنچه همين فرمولها تعريف مي كنند، متفاوت است.