۱۱ فروردین ۱۳۹۲ 1

دانشمندان و مخترعانی که سال گذشته با دنیای علم وداع کردند

ادیسون زمان، نخستین زن فضانورد، نخستین انسانی که پا بر ماه گذاشت و خالق موجودات تراریخته از جمله دانشمندانی بودند که سال گذشته درگذشتند. نخستین انسانی که قدم به ماه گذاشت «نیل آرمسترانگ» فضانورد آمریکایی، نخستین انسانی که بر روی ماه قدم گذاشت، درسال جاری درسن ۸۲ سالگی در گذشت. آرمسترانگ فرمانده ماموریت آپولو ۱۱…