11 بهمن 1397 0

حباب ستاره‌ای شارپلس 308

بیگ بنگ: این حباب کیهانی که در اثر بادهای پرسرعت یک ستارۀ پرجرم و داغ شکل گرفته، بسیار عظیم است. این حباب شارپلس 2-308 نامیده می شود و در فاصلۀ 5200 سال نوری از زمین در صورت فلکی سگ بزرگ قرار گرفته و بیشتر از یک ماه کامل، آسمان را در بر می گیرد.

10 آبان 1396 0

سحابی نشری کلاه‌خود ثور

بیگ بنگ: این ابر کیهانی ِ شبیه کلاه ایمنی دارای اشکال بال مانندی است که کلاه‌خود ثور نامیده می شود. کلاه‌خود ثور که به اندازۀ سر خدای نورس (اساطیر باستان) است تقریبا 30 سال نوری وسعت دارد.