9 آبان 1392 0

عصب‌های دوباره سیم‌کشی شده پای رباتیک را کنترل می‌کنند

مردی با استفاده از یک پای رباتیک که مستقیماً از مغز فرمان می‌گیرد، راه می رود و به توپ فوتبال ضربه می‌زند. قدرت تفکر به ‌تنهایی برای حرکت اجسام بی‌جان کافی نیست؛ مگر آنکه آن جسم، پای رباتیکی باشد که به مغزتان سیم‌کشی شده است. به گزارش انجمن فیزیک ایران، مرد 32 ساله‌ای که زانو…