4 بهمن 1394 12

بیگانگان فضایی ساکتند، چون مرده اند!

بیگ بنگ: بدون شک کیهان مملو از سیاراتی است که شرایط سکونت در آنها وجود دارد و به تبع آن می توان گفت امکان شکل گیری و وجود موجودات بیگانه ی فضایی در گوشه و کنار آن نیز هست. اما نتایج تحقیقاتی جدید نشان می دهد اگر به فرض هم چیزی به نام «بیگانگان» وجود…