۱۹ اسفند ۱۳۹۲ 2

مغز ما مثل یک رادیو با فعالیت تنظیم می شود!

بیگ بنگ: پژوهشگران پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس،در ایالت میسوری آمریکا، دریافته اند که اگر فرصت تمرکز داشته باشیم، می توانیم بخش های مختلف مغز خود را طی فرایندهایی با یکدیگر هماهنگ سازیم. پژوهشگران این پدیده را مثل تنظیم کردن چند واکی تاکی با یک فرکانس مشابه توصیف می کنند.