19 بهمن 1391 6

قوانین طبیعت و پرسشهای هاوکینگ

اگر قوانین بر طبیعت حکمفرما باشند، سه پرسش به ذهن متبادر می شود : 1. اساس ( خاستگاه یا منشاء ) این قوانین چیست؟ 2. آیا هیچ استثنایی، مثلا معجزه، برای این قوانین وجود دارد؟ 3. آیا تنها یک مجموعۀ ممکن از این قوانین وجود دارد؟ این سوالات مهم به روشهای مختلف توسط دانشمندان، فلاسفه…