۸ آبان ۱۳۹۳ 3

کار تیمی – بخش اول

بیگ بنگ: آدمی بیشترین اشتراک ژنیتیکی را با شامپانزه دارد. این اشتراک به بیش از ۹۸% می رسد! تمامی این تمدن ، تکنولوژی، برتری و حتی بلایی که انسان بر سر طبیعت می آورد، تنها ناشی از چند درصد اختلاف ژنتیکی است! مرکز این اختلاف در مغز است.