6 اردیبهشت 1392 2

خورشید در گذر زمان

فضای ویرانگری از پلاسمای برافروخته خورشید در منظومه شمسی ممکن است در اینجا کمی ترسناک به نظربرسد. این تصویر، ترکیبی است از 25 عکس مجزا است که در نور شدید فرابنفش توسط رصدخانه دینامیک خورشیدی در روزهای بین 16 آوریل 2012 و 15 آوریل 2013 ثبت شده است. در طول موج خاص 171 آنگستروم انتشار…